Twoi pracownicy zawsze realizują optymalną na dany moment pracę

DLACZEGO PRZEŁOM?

IPOsystem jest pierwszym na świecie systemem Inteligentnej Fabryki (Smart Factory), który samodzielnie i bezpośrednio steruje produkcją.

IPOsystem, bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego(!) na halach produkcyjnych, podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych. System na bieżąco, samodzielnie zarządza pracą pracowników i maszyn, uwzględniając w czasie rzeczywistym wszystkie zmiany dotyczące stanu tych zasobów i aktualnej sytuacji na hali produkcyjnej. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od założeń normowych, system bezzwłocznie, w przeciągu kilku sekund, wprowadza korekty i dokonuje dodatkowych optymalizacji. Każdy pracownik, po zgłoszeniu się do systemu, otrzymuje natychmiast polecenie realizacji operacji technologicznej optymalnej na moment jej wydania. Uzyskujemy w ten sposób najefektywniejszą ścieżkę realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych i maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu pracy pracowników i maszyn.

IDEALNE NARZĘDZIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

IPOsystem zdecydowanie różni się od systemów MRP, ERP, APS i MES, których zadaniem jest dostarczanie informacji wspierających podejmowanie decyzji przez ludzi.

Praktyka pokazuje, że zarządzający, pomimo stosowania tych narzędzi, często nie są w stanie ocenić rzeczywistych skutków swoich decyzji dla całego procesu produkcyjnego – ich wpływu na wydajność i terminy realizacji wszystkich zleceń.

IPOsystem zasadniczo zmienia obowiązki kadry zarządzającej. Po wdrożeniu IPOsystem jej głównym zadaniem staje się nadzór nad pracą systemu w miejsce skomplikowanych prac planistycznych, logistycznych oraz z czynności bezpośredniego przydzielania zadań pracownikom na halach produkcyjnych.

Praca zarządzających w systemie sprowadza się do:

  • wprowadzania nowych zleceń wraz z żądanymi terminami ich realizacji,
  • wprowadzania informacji o zmianach stanu zasobów (pracownikach i maszynach, np. nieobecność w pracy lub informacja o awarii maszyny),
  • nadzoru nad dyscypliną stosowania zasad organizacyjnych wprowadzonych na halach produkcyjnych w trakcie wdrożenia Systemu,
  • administrowania Systemem.

Osoby zarządzające zyskują czas oraz narzędzie umożliwiające opracowanie szczegółowych analiz rzeczywistej sytuacji, co pozwala zasadniczo zmienić charakter ich pracy z podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji na optymalizację procesów i szeroko pojęte działania usprawniające (wsparcie dla filozofii Kaizen i Lean Management).

Opracowane w wyniku optymalizacji procedury można zdefiniować w IPOsystem, który następnie będzie je uwzględniał w procesie decyzyjnym i nadzorował ich realizację (rozwiązanie problemu erozji procedur)

IPOsystem wspiera procesy planowania strategicznego i umożliwia podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstwa w zakresie m.in.:

  • Optymalizacji zatrudnienia w odniesieniu do potrzeb w danym okresie czasu.
  • Optymalizacji procesów inwestycyjnych związanych z wydajnością maszyn i urządzeń
  • Optymalizacji procesów produkcyjnych związanych z funkcjonowaniem „wąskich gardeł”.
  • Poprawy efektywności poszczególnych procesów technologicznych (wsparcie dla Lean Management i filozofii Kaizen)
  • Wdrażania efektywnych systemów premiowych.

IPOystem dostarcza również bieżących informacji o rzeczywistym koszcie wytworzenia poszczególnych zleceń i partii produkcyjnych.

W każdym momencie
wiesz, co dzieje się
na halach produkcyjnych

IPOsystem a systemy ERP

IPOsystem nie zastępuje systemów klasy ERP (MRP) ale się z nimi integruje i współpracuje.

IPOsystem uzupełnia systemy klasy ERP w obszarze aktywnego planowania procesów i sterowania działaniami wytwórczymi. Dostarcza zarządzającym wiarygodnych i bieżących (w trybie online) informacji o stanie zasobów, zleceń produkcyjnych, terminach realizacji zamówień, zrealizowanym czasie pracy, kosztach, wynikach kontroli jakości, brakach produkcyjnych, awariach, itp. Generowane przez IPOsystem dane stanowią pełną informację o przebiegu procesów produkcyjnych w firmie, która go wdrożyła.

Ze względu na specyfikę sterowania zasobami (kontrola 100% czasu pracy pracowników) gromadzone w IPOsystem dane o zrealizowanych pracach i procesach stanowią wiarygodne odwzorowanie rzeczywistości.

Dotychczasowe narzędzia umożliwiają kontrolę czasu pracy poszczególnych operacji. Poza kontrolą jest np. czas przeznaczany na przekazywanie informacji planistycznych i organizacyjnych. Problemem tych systemów jest brak pełnej, automatycznej zewnętrznej kontroli nad czasem pracy poszczególnych zasobów (co umożliwia pracownikom wykonywanie lub raportowanie poszczególnych operacji niezgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem – czasem i kolejnością wykonania). Powiązanie i automatyzacja procesów planistycznych z bezpośrednim zarządzaniem pracownikami przez IPOsystem powoduje uzyskanie wiarygodnej informacji o rzeczywistym czasie realizacji każdej operacji technologicznej.

Każdy pracownik pierwsze polecenie pracy otrzymuje automatycznie w momencie jego rozpoczęcia pracy na zmianie i zalogowaniu się do systemu (funkcja RCP). Kolejne polecenie pracy zostaje wydane pracownikowi w momencie zakończenia poprzedniej pracy (w przeciągu max. 5 sek.). IPOsystem na bieżąco kontroluje czas pracy wszystkich uruchomionych prac na halach produkcyjnych i automatycznie, w czasie rzeczywistym, informuje zarządzających produkcją o każdym przekroczeniu założonego na daną operację czasu pracy i realizacji pracy z niższą niż założono wydajnością. Jednocześnie system oblicza rzeczywistą miesięczną wydajność każdego pracownika/brygady oraz umożliwia porównanie parametrów pracy poszczególnych zasobów w dowolnym zakresie czasu.

Jak działa IPOsystem